ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma: 

PPH "ROKO" Krzysztof Koblański, Piotrów 77, 62-812 Jastrzębniki 

NIP: 6181079160, REGON: 250808978.

Kontakt do Administratora danych osobowych:

e-mail: roko@roko-sc.pl

telefon: 62 502 54 81

Informujemy, że:

Przetwarzane dane takie jak: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA FIRMY, NIP,REGON,ADRES SIEDZIBY,ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ADRES E-MAIL, NR KONTAKTOWY TELEFONU zostały pozyskane od Pani/Pana oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą udostępniane również do osób trzecich.

Dane przetwarzane będą w celu:

  1. współpracy pomiędzy Pani/Pana przedsiębiorstwem a Administratorem Danych Osobowych w zakresie zakupu lub dostawy towarów i usług przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności realizacji umowy (nawet jeśli umowa ta nie ma formy pisemnej, a jedynie w formie składanych lub przyjmowanych zamówień)
  2. rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy w szczególności wystawienia faktury Vat, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych.
  3. dostęp do danych osobowych klientów Administratora będą miały firmy świadczące usługi spedycyjne oraz podatkowo-księgowe dla PPH ROKO Krzysztof Koblański.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust.1 RODO,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do współpracy z Administratorem, konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość współpracy z Administratorem Danych Osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z Administratorem danych, a także do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych i publiczno-prawnych.